Celem portalu pismoteka.pl jest umożliwienie dokonania zakupu wzorów pism oraz zamówienie usługi sporządzenia zindywidualizowanego pisma.

Właścicielem pismoteka.pl jest Krzysztof Malejko, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Krzysztof Malejko, ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk, NIP 593-261-43-29, mail: info@pismoteka.pl, nr tel. 723 526 056

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. portal – strona internetowa pismoteka.pl

  2. Sprzedawca/ Licencjodawca- Krzysztof Malejko, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Krzysztof Malejko, ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk, NIP 593-261-43-29, mail: info@pismoteka.pl, nr tel. 723 526 056

  3. Kupujący/Licencjobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu wzoru pisma za pośrednictwem portalu.

  4. wzór pisma/ wzór- treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem portalu

  5. regulamin- regulamin portalu pismoteka.pl

§ 2 Zakup wzoru pisma bez usługi porady prawnej

1. Zakupu wzoru pisma może dokonać wyłącznie kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może dokonać zakupu wzoru pisma poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony portalu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów wzorów pism w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4. Na stronie zamówienia, kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Dostępne metody płatności to przelew, szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego wzoru pisma, a Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Kupującego wzór pisma dostępny jest na koncie Kupującego

9. W ramach zawartej umowy Sprzedawca dostarcza kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego wzór pisma. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z wzoru pisma, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Kupujący może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie poprzez dopłatę do usługi z ofertą doradztwa prawnego lub w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

10. Do prawidłowego korzystania z Wzorów wystarczające jest posiadanie przez Kupującego systemu operacyjnego Windows, MacOS lub Linux, w wersjach umożliwiających obsługę formatów pdf, doc lub docx. Ponadto do prawidłowego korzystania ze wzoru pisma niezbędny jest program obsługujący format pdf(Adobe Acrobat), doc, docx(Microsoft office) lub odt (libreOffice),

11. Gdy z przyczyn technicznych kupujący nie jest w stanie odtworzyć wzoru pisma, powinien skontaktować się ze sprzedawca. 

§ 3 Zakup wzoru pisma z usługą porady prawnej

1. Do niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowania mają postanowienia § 2 z wyjątkiem ustępu 9, z poniższymi zastrzeżeniami

2. Po dokonaniu płatności kupujący winien w terminie 7 dni od momentu zakupu przesłać dokumenty niezbędne do udzielenia porady prawnej oraz wskazać preferowany kontakt.

3. Kontakt możliwy jest za pomocą poniżej wskazanych form:

a) telefoniczny- pod nr tel : 723 526 056,

b) mailowy- info@pismoteka.pl ,

4. Kontakt winien się odbyć w terminie 7 dni, od daty wskazania preferowanej formy kontaktu, chyba, że kupujący preferuje termin późniejszy.

§ 4 Zakup produktu robionego pod indywidualne zamówienie

1. Do niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowania mają postanowienia § 2 oraz 3, z poniższymi zastrzeżeniami

2.Wskazana na karcie produktu cena jest ceną minimalną i przewidywaną za tego typu dzieło. Niniejsza cena może zostać podwyższona w sytuacji zwiększonego nakładu pracy w stosunku do typowego dzieła oraz dzieła z krótszym czasem wykonania.

3. W sytuacji o której mowa w punkcie 1 sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od dnia udzielenia szczegółowych informacji o sprawie przedstawić dodatkową wycenę kupującemu. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na cenę, to ma on prawo odstąpić od umowy na zasadach, o których mowa w § 6

4. Po udzieleniu porady prawnej lub w sytuacji, kiedy klient rezygnuje z porady prawnej, po nadesłaniu całej niezbędnej dokumentacji sprzedawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w terminie 7 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacji wezwania kupującego do przedłożenia brakującej dokumentacji. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania kupującego o terminie wykonania dzieła.

§ 5 Licencja

1. Wszystkie pliki udostępniane na stronie portalu, są objęte tą umowa licencyjną. Każdy, kto pobiera plik z tej witryny i na zasadach w niej opisanych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w niej zawartych. 

2. Licencjodawca oświadcza, że jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do wzorów pism zawartych na portalu. Z tego tytułu przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Licencjodawca oświadcza, że formularze i pisma zostały stworzone przy pomocy programów i narzędzi, do których nabył stosowne prawa.

4. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z formularzy i pism nie narusza praw autorskich ani innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich.

5. Wzór pisma stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Licencjodawca udziela licencji na zakupione lub sporządzone na następujących polach eksploatacji:

a. użytek prywatny oraz zarobkowy w zakresie spraw osobistych oraz prowadzonej działalności

b. modyfikacji niezbędnych do dostosowania wzoru do własnych potrzeb

7. licencjobiorca nie może udostępniać wzoru do korzystania osobom 3

8. Udzielenie licencji następuje w momencie dokonania płatności przez licencjobiorcę

9. W momencie zakupu licencjobiorca akceptuje postanowienia regulaminu, a w szczególności postanowień licencyjnych

10. Zabrania się licencjobiorcy zdejmowania zabezpieczeń, o ile takie dla udostępnionych plików zostały utworzone albo zastosowane.

11. Zabrania się również usuwanie z plików znaków identyfikacyjnych, o ile takie zostały zastosowane, niezależnie od miejsca w którym je zawarto.

12. Usuniecie znaków, o których mowa powyżej, może jedynie nastąpić za zgodą licencjodawcy, na warunkach przez niego każdorazowo określonych. 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu wzoru Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego wzoru przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć wzór pisma wolny od wad.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego wzoru lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. info@pismoteka.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pismoteka.pl/polityka-prywatnosci/